Vedtægter

VEDTÆGTER


§ 1. Foreningens navn er:

Historisk Forening for Skærbæk og Omegn

Lokalhistorisk Arkiv

I daglig tale Historisk Forening


§ 1. Foreningens hjemsted er Skærbæk. Lokalhistorisk Arkivs arbejdsområde er Skærbæk og omegn.


§ 2. Foreningens formål er at skabe interesse for og at sikre kildemateriale til Skærbækegnens historie og egnens historiske minder.


2.1. Arkivets formål er at indsamle, registrere og bevare arkivalier, billeder, billed- og lydoptagelser, trykt materiale og andre data uanset medium af ikke-statslig proveniens med tilknytning til Skærbæk og omegn, dens borgere, foreninger, virksomheder og institutioner i fortid og nutid samt stille det indsamlede materiale til rådighed for offentligheden efter de gældende regler for tilgængelighed, og gennem udadvendt virksomhed fremme kendskabet til og styrke interessen for Skærbæks historie.


2.2. Det indsamlede materiale betragtes som offentligt eje, og dets forbliven som sådan garanteres.


§ 3. Enhver, der har interesse for Skærbækegnens historie og foreningens arbejde, kan blive medlem.


§ 4. Foreningen ledes af en bestyrelse på indtil 7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen ved almindeligt stemmeflertal for to år ad gangen, således at der skiftevis afgår tre og fire medlemmer. Første gang afgår tre efter lodtrækning.


§ 5. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.


5.1. Bestyrelsen er endvidere bestyrelse for Lokalhistorisk Arkiv.


5.2. Bestyrelsen påser og har ansvar for, at arkivets samlinger opbevares betryggende, er forsvarligt registreret, og at de er offentligt tilgængelige, dog således at gældende tilgængelighedsregler respekteres.


§ 6. Bestyrelsen kan udpege medlemmer til varetagelse af særlige opgaver i overensstemmelse med foreningens formål, såsom repræsentanter for styringsgruppen for Lokalhistorisk Arkiv.


§ 7. Den årlige generalforsamling afholdes inden udgangen af marts og indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved udsendelse af mail til medlemmerne og ved opslag på hjemmesiden og sociale medier.


§ 8. På generalforsamlingen aflægges beretning og revideret regnskab samt vælges bestyrelse i henhold til § 4. Desuden vælges to suppleanter til bestyrelsen for et år ad gangen samt to revisorer. Revisorerne vælges for to år ad gangen og afgår skiftevis, første gang ved lodtrækning.

Forslag fra medlemmerne skal indgives 8 dage før generalforsamlingen.

Medlemmer, der ikke er til stede på generalforsamlingen, kan kun vælges til bestyrelsen, såfremt et skriftligt samtykke foreligger fra det pågældende medlem. Man kan ikke stemme ved fuldmagt.


§ 9. Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen.


§ 10. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst en tredjedel af medlemmerne skriftligt forlanger det med angivelse af motiveret dagsorden, eller når bestyrelsen skønner det nødvendigt. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes efter samme regler som ordinær generalforsamling jf. § 7.


§ 11. Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Medlemskab af foreningen er ligeledes fra 1. januar til 31. december.


§ 12. Foreningens opløsning kan kun vedtages ved almindeligt stemmeflertal af en generalforsamling, der tæller mere end halvdelen af medlemmerne. Er den indkaldte generalforsamling ikke beslutningsdygtig, kan forslaget tidligst igen forelægges ved en lovlig indvarslet generalforsamling, jf. § 7 og § 10, med dette som eneste punkt for dagsordenen. Denne generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.


§ 13 Foreningens medlemmer og bestyrelse hæfter ikke for forpligtelser, der ikke kan dækkes af foreningens formue. Ingen medlemmer har krav på formuen eller dele deraf i tilfælde af foreningens ophævelse.


§ 14 Opløses foreningen overlades foreningens arkiver og indsamlede materialer, herunder hvad der findes registeret i Lokalhistorisk Arkiv, efter generalforsamlingens beslutning, og således at de kommer en historisk forening, institution eller forskningsopgave til gode som offentligt eje og med offentlig tilgængelighed.


§ 15 Forhold, der ikke er omtalt i disse vedtægter, overlades til bestyrelsens afgørelse.


§ 16 Ændringer af disse vedtægter kan kun vedtages af en generalforsamling, når mindst to tredjedele af de fremmødte stemmer for de fremsatte forslag.


Godkendt på generalforsamlingen den 19. april 2018 og senest ændret den 25. maj 2023.


Vedtægterne kan også hentes her som PDF