Vedtægter

Like os på Facebook

E-mail

post@historiskforeningskaerbaek.dk

...

HISTORISK FORENING

FOR

SKÆRBÆK OG OMEGN

Vedtægter

 

§ 1. Foreningens navn er:

Historisk Forening for Skærbæk og Omegn

Lokalhistorisk Arkiv - Skærbæk Museums Venner

I daglig tale: Historisk Forening.

 

§ 2. Foreningens formål er at skabe interesse for og at sikre kildematerialet til Skærbækegnens historie og egnens historiske minder.

 

§ 3. Enhver, der har interesse for Skærbækegnens historie og foreningens arbejde, kan blive medlem.

 

§ 4. Foreningen ledes af en bestyrelse på indtil 7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen ved almindeligt stemmeflertal for to år ad gangen, således at der skiftevis afgår tre og fire medlemmer. Første gang afgår tre efter lodtrækning.

§ 5. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Bestyrelsen udpeger desuden et medlem af lokalrådet ved Museum Sønderjylland, Kulturhistorie Tønder samt en kontaktperson til Museum Sønderjylland, Skærbæk Museum.

 

§ 6. Bestyrelsen kan udpege medlemmer til varetagelse af særlige opgaver i overensstemmelse med foreningens formål. Bestyrelsen har indstillingsret over for Museum Sønderjyllands bestyrelse vedrørende anvendelse af midler fra Knud Hansens Mindelegat.

 

§ 7. Den årlige generalforsamling afholdes inden udgangen af maj og indkaldes af bestyrelsen med mindst en uges varsel ved bekendtgørelse i den lokale ugeavis.

 

§ 8. På generalforsamlingen aflægges beretning og revideret regnskab samt vælges bestyrelse i henhold til § 4, to suppleanter til bestyrelsen for et år ad gangen samt to revisorer. Revisorerne vælges for to år og afgår skiftevis 1. gang ved lodtrækning. Forslag fra medlemmerne skal indgives 14 dage før generalforsamlingen.

 

Medlemmer, der ikke er til stede på generalforsamlingen, kan kun vælges til bestyrelsen, såfremt et skriftligt samtykke foreligger fra det pågældende medlem. Man kan ikke stemme ved fuldmagt.

 

§ 9. Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen.

 

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst en tredjedel af medlemmerne skriftligt forlanger det med angivelse af motiveret dagsorden, eller når bestyrelsen skønner det nødvendigt. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes efter samme regler som ordinær generalforsamling, jvf. § 7.

 

§ 11. Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Medlemskab af foreningen er fra 1.7. til 30.6. Regnskabsåret er kalenderåret.

 

§ 12. Foreningens opløsning kan kun vedtages ved. alm. stemmeflertal af en generalforsamling, der tæller mere end halvdelen af medlemmerne. Er den indkaldte generalforsamling ikke beslutningsdygtig, kan forslaget tidligst igen forelægges ved en lovlig indvarslet generalforsamling, jvf. § 7 og § 10, med dette som eneste punkt for dagsordenen. Denne generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

 

§ 13. Foreningens medlemmer hæfter ikke for forpligtelser, der ikke kan dækkes af foreningens formue. Ingen medlemmer har krav på formuen eller dele deraf i tilfælde af foreningens ophævelse.

 

§ 14. Opløses foreningen, overlades arkiver og indsamlede materialer til Museum Sønderjylland. Eventuelle midler anvendes efter generalforsamlingens beslutning, dog således, at de kommer en historisk forening, institution eller forskningsopgave til gode.

 

§ 15. Forhold, der ikke er omtalt i disse vedtægter, overlades til bestyrelsens afgørelse.

 

§ 16. Ændringer af disse vedtægter kan kun vedtages af en generalforsamling, når mindst to tredjedele af de fremmødte stemmer for de fremsatte forslag.

 

 

Godkendt på generalforsamlingen den 3. maj 2011.